Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu sprawozdań finansowych?

0
3520

Przedsiębiorcy często spotykają się pojęciem audytu sprawozdań finansowych. Niewielu z nich jednak wie, na czym on właściwie polega. Zdaniem większości jest to kolejna kontrola, która ma na celu ujawnienie nieprawidłowości wewnątrz firmy i obciążenie jej zarządu karami finansowymi. Stereotyp ten nie jest zgodny z rzeczywistością.

Na czym polega audyt sprawozdań finansowych?

Przeprowadzeniem audytu sprawozdań finansowych zajmuje się powołany do tego biegły rewident. Ma on za zadanie sprawdzić, czy:
– wdrożone w przedsiębiorstwie procedury odnośnie do rachunkowości odpowiadają założeniom ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
– przedstawione przez przedsiębiorstwo sprawozdanie finansowe odpowiada jego rzeczywistej kondycji,
– treść zawarta w przedstawionym przez przedsiębiorstwo sprawozdaniu odpowiada treści ksiąg rachunkowych oraz innej dokumentacji finansowej,
– prognoza finansowa na najbliższe dwanaście miesięcy jest dla danego przedsiębiorstwa optymistyczna.

Po zapoznaniu się z dokumentacją rewident wystawia ocenę przedsiębiorstwa. Jeśli jest pozytywna, może ono w dalszym ciągu funkcjonować na obecnym rynku. Jeśli natomiast jest negatywna, a w ocenie rewidenta istnieje realne ryzyko, że firma straci płynność finansową w przeciągu najbliższego roku obrotowego – działalność gospodarcza nie może być kontynuowana.

Jakie jednostki są zobowiązane do przeprowadzenia audytu sprawozdań finansowych?

Przedsiębiorstwami zobowiązanymi do umożliwiania rewidentowi przeprowadzenie audytu są przede wszystkim: banki, ubezpieczalnie, zakłady reasekuracji, przedsiębiorstwa zajmujące się funduszami inwestycyjnymi i/lub papierami wartościowymi (są to między innymi akcje i obligacje), kasy oszczędnościowe i/lub kredytowe, a także spółki akcyjne.

Ponadto rewident kontroluje firmy osiągające dochody powyżej pięciu milionów euro na rok rozliczeniowy oraz przedsiębiorstwa, które wykazują sumę aktywów przekraczającą dwa i pół miliona euro na koniec danego roku obrotowego. Innym przypadkiem przeprowadzenia kontroli są przedsiębiorstwa, które posiadają ponad pięćdziesięciu pracowników zatrudnionych na pełny etat. Istnieje również możliwość dobrowolnego poddania się audytowi sprawozdań finansowych przez prywatne przedsiębiorstwa niespełniające wyżej wymienionych kryteriów sprawowania kontroli finansowej przez rewidenta.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:2    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ